Синдикат Телекома "Србија"

Пословник о раду
Извршног одбора
Синдиката Телекома "Србија"

- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ -

 

На основу члана 27 Статута Синдиката Телекома "Србија", Извршни одбор Синдиката Телекома "Србија", на седници одржаној 17.10.2001. године, донео је

Пословник о раду Извршног одбора
Синдиката Телекома "Србија"

Члан 1.

Овим пословником се уредује организација, сазивање и припрема седница, рад и одлучивање Извршног одбора Синдиката Телекома "Србија" (у даљем тексту Извршни одбор).


Извршни одбор Синдиката

Члан 2.

Извршни одбор Синдиката је колективни орган одлучивања и руководења између две Скупштине.

Извршни одбор чине председници синдикалних организација и чланови одбора синдикалне организације и то 1 (један) на сваких 500 чланова синдикалне организације.

Извршни одбор бира из редова својих чланова председника и заменика председника Извршног одбора.

Председник Извршног Одбора заказује и води седнице Извршног одбора и прати извршење одлука.

 

Члан 3.

 

Извршни одбор Синдиката врши следеће послове и задатке:

 1. доноси пословник о раду;

 2. сачињава предлог измена и допуна статута Синдиката и доставља га скупштини;

 3. предлаже годишње финансијске планове и програме Синдиката и стара се о њиховој доследној реализацији;

 4. подноси извештај и предлаже програм активности и план рада;

 5. спроводи политику Синдиката према чланству и трећим лицима;

 6. остварује унутрашњу повезаност и координацију Синдиката;

 7. Извршни одбор има право да предлози скупштини кандидате за председника и потпредседнике Синдиката од чланова Синдиката;

 8. даје смернице за рад Председнику и потпредседницима Синдиката;

 9. предлаже скупштини разрешење председника и потпредседника Синдиката;

 10. припрема скупштину и доноси одлуку о сазивању;

 11. Извршни одбор расписује изборе најмање 60 дана пре истека мандата претходног сазива.

 12. бира председника Извршног одбора и заменика председника од чланова извршног одбора;

 13. именује Савет Синдиката на предлог председника и потпредседника Синдиката;

 14. доноси упутство о раду комисије фонда солидарности;

 15. доноси правилник о организацији секретаријата Синдиката;

 16. именује преговарачки тим за колективни уговор;

 17. даје смернице и предлаже поступак за начин избора и опозива представника запослених у Управном и Надзорном одбору Предузећа "Телеком Србија" а.д. Изабрани представници у Управном и Надзорном одбору не могу да буду лица са посебним овлашћењима и одговорностима;

 18. располаже средствима Синдиката;

 19. формира радна тела и стручне комисије у циљу ефикасног извршавања програма Синдиката;

 20. доноси одлуку о штрајку;

 21. Извршни одбор доноси одлуку о формирању нових синдикалних организација;

 22. извршава и друге задатке из своје надлежности.

Члан 4.

 

Мандат председника и заменика председника Извршног одбора траје 4 (четири) године.

Председник и заменик председника Извршног одбора могу бити разрешени пре истека мандата:

 • на лични захтев

 • на предлог најмање 1/3 чланова Извршног одбора

Извршни одбор је дужан да размотри предлог за замену председника или заменика председника у року од 30 дана.

 

Члан 5.

 

Извршни одбор Синдиката пуноважно ради ако састанку присуствује више од половине чланова, а одлуке доноси ако се за њих изјасни више од две трећине присутних.

 

 

Конституисање Извршног одбора

 

Члан 6.

 

Прву седницу Извршног одбора, сазива председник Извршног одбора из претходног сазива у року од 20 дана од дана потврдивања мандата чланова Извршног одбора.

 

Члан 7.

 

Првој седници Извршног одбора, до избора новог председника председава председник Извршног одбора из претходног сазива.

Председавајућем у раду помаже секретар Синдиката.

 

 

Председник и заменик председника ИО

 

Члан 8.

 

Извршни одбор бира председника (и заменика председника) Извршног одбора, тајним гласањем на основу предлагања већег броја кандидата.

Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога се гласа.

За председника Извршног одбора изабран је кандидат који добије више од половине гласова.

За заменика председника Извршног одбора изабран је кандидат други по броју добијених гласова.

Када се на изборној листи наде више од два кандидата, а да ни један у првом кругу није добио потребну већину или су добили исти број гласова, у том случају у други круг улазе кандидати са највећим бројем гласова.

Ако два кандидата у другом кругу добију исти број гласова, изабран је кандидат чије је презиме прво по азбучном реду.

 

 

Припрема седница

 

Члан 9.

 

Седнице Извршног одбора припрема председник Извршног одбора, а техничке припреме спроводи секретаријат Синдиката Телекома "Србија".

Дневни ред седница Извршног одбора утврдује председник Извршног одбора у сарадњи са замеником председника Извршног одбора, председником Синдиката или потпредседницима Синдиката у случају спречености председника Синдиката.

 

 

Сазивање седница

 

Члан 10.

 

Председник Извршног одбора сазива седнице Извршног одбора:

 1. на сопствену иницијативу,

 2. на захтев председника или потпредседника Синдиката,

 3. на захтев надзорног одбора,

 4. на захтев најмање 5 (пет) синдикалних организација.

Уз сазив се доставља предлог дневног реда и материјал за сваку тачку.

Седнице се сазивају најмање једном месечно, а позив са материјалима мора бити упућен најмање пет радних дана пре дана одреденог за одржавање седнице.

Седница се може сазвати у краћем року када за то постоје посебни разлози који морају бити образложени, без писменог позива и без материјала уз предложене тачке дневног реда.

 

 

Ток седнице

 

Члан 11.

 

Седница почиње утврдивањем кворума и усвајањем дневног реда. Извршни одбор пуноважно заседа, ако седници присуствује више од половине чланова Извршног одбора.

Измене и допуне дневног реда седнице Извршног одбора могу се дати на почетку седнице.

Седницама Извршног одбора могу присуствовати чланови Извршног одбора, остали чланови Синдиката Телекома "Србија", и други по позиву председника Изврсног одбора.

Остали чланови и други присутни по позиву немају право учешћа у дискусији (расправи) нити право реплика осим по одобрењу председника Извршног одбора.

По свакој тачки дневног реда води се дискусија све док има пријављених. Време трајања појединачне дискусије износи 5 (пет) минута уколико Извршни одбор пре почетка дискусије по свакој тачки дневног реда не одлучи другачије.

Члан Извршног одбора може добити реч преко реда ако се ради о повреди Пословника и не може говорити дуже од 2 (два) минута.

Члан Извршног одбора чије су тврдње оспорене и име поменуто у дискусији, има право на реплику у трајању од 2 (два) минута по изнесеним тврдњама. Председавајући има право да процени да ли постоје предвидени разлози за реплику.

О реду на седници Извршног одбора стара се председавајући.

За повреду реда на седници, председавајући може да изрекне меру упозорења или одузимања речи.

На предлог председавајућег Извршни одбор може да изрекне меру удаљавања са седнице.

 

 

Одлучивање

 

Члан 12.

 

Извршни одбор одлучује тајним гласањем о избору и разрешењу председника и заменика председника Извршног одбора. О свим другим питањима се одлучује јавно, осим ако Извршни одбор другачије одлучи.

Извршни одбор доноси одлуку ако је за предлог гласало више од две трећине присутних чланова према последњем утврђеном кворуму.

 

12.а)

 

У изузетним случајевима, када је због непредвиђених околности потребно хитно донети одлуку о неком питању за које је предвиђено јавно гласање, на предлог председника Извршног одбора или председника Синдиката, може се гласати путем е-маил-а.

Гласање се обавља тако што председник Извршног одбора свим члановима Извршног одбора путем е-маил-а доставља предлог одлуке.

Чланови Извршног одбора гласају за предлог, против предлога или се уздржавају од гласања, тако што пошаљу е-маил са наведеним садржајем на званичну е-маил адресу Синдиката Телекома Србија.

Уколико члан не пошаље е-маил сматра се да није гласао.

Гласање траје најдуже два радна дана, а одлуку о трајању гласања доноси председник Извршног одбора и саопштава је члановима Извршног одбора пре почетка гласања.

Приликом гласања путем е-маил-а чланови Извршног одбора су дужни да користе службену е-маил адресу.

Уколико члан Извршног одбора нема службени е-маил, гласа слањем факса, тако што пошаље својеручно потписан факс за предлог, против предлога или се уздржава од гласања, с тим да претходно председник Извршног одбора овом члану доставља предлог одлуке факсом.

После достављања е-маил-ова председник Извршног одбора сабира гласове и обавештава да ли је предлог одлуке усвојен или није.

Одредбе овог члана које се односе на гласање путем е-маил-а, примењују се и у случају гласања путем факса.

Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више од половине чланова Извршног одбора.

Прилог одлуке чине сви примљени е-маил-ови о гласању чланова Извршног одбора.

 

 

Записници

 

Члан 13.

 

О раду на седници води се записник.

О вођењу и чувању записника стара се Секретаријат Синдиката Телекома "Србија".

Записник мора да садржи:

 • време и место одржавања седнице

 • имена председавајућег и записницара

 • имена присутних чланова и одсутних чланова Извршног одбора

 • имена лица присутних по позиву као гости

 • кратак ток седнице са назнаком дневног реда и питањима о којима се расправљало и одлучивало.

 • назив одлука, закључака и сл. донетих на седници

 

Доношење Пословника

 

Члан 14.

 

Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања на седници Извршног одбора.

 

Београд, 17.10.2001. године

 

Председник Извршног одбора
Синдиката Телекома "Србија"
Бранислав Савић

 


 

Пословник о раду Извршног одбора Синдиката Телекома "Србија"

 

ПОСЛОВНИК о измени и допуни Пословника о раду Извршног одбора Синдиката Телекома Србија од 17.10.2001. године
 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yu