KОНФЕДЕРАЦИЈА
СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА

СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

www.sindikat-telekoma.co.yu 

ПРАВИЛНИК

ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
Синдиката Телекома "Србија"

        На основу Устава Републике Србије (члан 44.) и Статута Синдиката Телекома "Србија" (члан 11, 17, 31, 33) Скупштина Синдиката Телекома "Србија" дана 29.01.2004. доноси:

П Р А В И Л Н И К 

ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

Правилник је објављен у Телеком вестима бр. 42

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

чл.1

        Овим правилником се уређује:
    а) начин оснивања Фонда
    б) циљеви и задаци Фонда
    в) учлањење и иступање из Фонда
    г) извори средстава Фонда
    д) услови и критеријуми коришћења средстава Фонда
    ђ) улога Синдиката и Извршног одбора у управљању и располагању средствима Фонда
    е) друга питања од значаја за остваривање циљева и задатака Фонда

чл.2

        Одлуку о оснивања Фонда доноси Скупштина Синдиката Телекома "Србија" (у даљем тексту Скупштина) након обављене расправе.

чл.3

        Циљ оснивања Фонда солидарности је солидарна помоћ члану Фонда и његовој ужој породици (брачном другу и деци), за очување и заштиту здравља и живота, за ублажавање материјалних губитака насталих вишом силом и у ванредним приликама..

чл.4

        Задатак Фонда је да члану Фонда и његовој ужој породици (брачни друг и деца), у складу са могућностима Фонда, обезбеди одређена новчана средстав за солидарну помоћ.

чл.5

        Члан Фонда може бити само члан Синдиката. Учлањењем у Синдикат члан прихвата права и обавезе члана Фонда. Иступањем из Синдиката запослени аутоматски иступа из Фонда.

чл.6

        По иступању из Фонда, члану престају сва права у вези са коришћењем средстава Фонда.

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ФОНДА

чл.7

        Средства Фонда образују се преко синдикалних организација, а на основу евиденције чланова Синдиката и уплате чланарине Фонду на посебан рачун.

чл.8

        Основни извор средстава Фонда је издвајање из нето месечне зараде чланова Синдиката у висини од 0,5%, сходно Статуту.


КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДА

чл.9

        Средства Фонда се могу користити за:
    а) плаћање трошкова болничког лечења и здравствених услуга у одговарајућим здравственим установама у земљи
    б) плаћање трошкова превоза болесника
    в) плаћање трошкова превоза и боравка пратиоца, уколико то здравствени разлози болесника захтевају, за дете до 14 година и хендикепиране чланове уже породице, уз одговарајућу документацију.
    г) превоз посмртних остатака умрлог члана Фонда или члана уже породице у земљи
    д) набавка лекова и ортопедских помагала, уз потврду Завода за здравствено осигурање да се лекови или ортопедска помагала не рефундирају или се делимично рефундирају.
    ђ) давање за случај пожара, поплаве или другог вишом силом проузрокованог материјалног губитка
    е) давање помоћи у случају смрти члана Фонда или члана његове уже породице (брачни друг и деца) као и смрти родитеља члана Фонда
    ж) помоћ члану Фонда који је на непрекидном боловању преко 120 календарских дана
    з) други случајеви где се на основу писменог образложења синдикалних организација може недвосмислено утврдити оправданост потребе помоћи предвиђене чланом 3.

чл. 10

        Захтеви за доделу помоћи из средстава Фонда упућују се искључиво представнику синдикалне организације уз комплетну документацију најдаље у року од шездесет дана (60) од дана настанка случаја. Представник доставља предлог Комисији за доделу помоћи из Фонда.
        Предлог Синдикалне организације се сачињава на одговарајућем обрасцу који мора бити потписан и оверен печатом синдикалне организације. Захтеви без потпуне документације не могу се разматрати.
        Чланови Фонда који нису формирали синдикалну организацију своје захтеве достављаће Комисији преко Извршног одбора Синдиката Телекома "Србија".

чл.11

        Средства Фона се одобравају на основу предлога синдикалне организације који садржи:
    а) писмени захтев члана Фонда или члана уже породице
    б) мишљење синдикалне организације
    в) фотокопију медицинске документације
    г)оригинале рачуна или предрачуна за трошкове лечења, куповину лекова и ортопедских помагала
    д) извештај надлежног органа о процени штете
    ђ) рачуне или писмени доказ оверен од стране синдикалне организације о трошковима превоза по тачкама (б, в, г) чл.9
    е) фотокопију извода из књиге умрлих, потврде о смрти члана Фонда, односно члана породице.
    ж) фотокопију дознаке о непрекидном боловању радника.

чл. 12

        Одобрена средства члану Фонда или члану уже породице уплаћује се на текући рачун члана Фонда или лично уз признаницу.

чл. 13

        Право на коришћење средстава Фонда стиче се шездесет (60) дана по потписивању приступнице за синдикат.
        Право се односи само на случајеве почев од датума приступања.

чл. 14

        Комисија има 7 чланова и састаје се једанпут месечно. У случају 3 неоправдана недоласка, члан Комисије се може привремено заменити одлуком Извршног одбора Синдиката до следеће Скупштине. Одлуке о помоћи из Фонда доноси Комисија. Одлука је пуноважна ако за њу гласа више од половине чланова Комисије.
        Мандат Комисије траје четири године.

чл. 15

        При одлучивању о коришћењу средстава Фонда комисија је дужна да води рачуна о целисходности и рационалности коришћења средстава Фонда.

чл. 16

        Пре доношења одлуке о додели средстава Фонда комисија је дужна да проучи сву пристиглу документацију предвиђену чланом 10. и 11. овог правилника.

чл. 17

        Горња граница одобрене помоћи из средстава Фонда је 5 просечних месечних нето зарада у Предузећу, а доња граница 5% од просечне месечне нето зараде у Предузећу.

чл. 18

        Комисија је обавезна да након завршеног састанка председницима синдикалних организација и Извршном одбору достави извештај о одобреној помоћи за тај месец.


НАДЗОРНИ ОДБОР ФОНДА

чл. 19

        Надзорни одбор Синдиката врши функцију Надзорног одбора Фонда.

чл. 20

        Надзорни одбор врши контролу финансијског пословања Фонда најмање једном годишње и о томе подноси извештај Скупштини.


ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

чл.21

        Измене и допуне Правилника врше се на начин предвиђен за његово доношење. 

чл.22

        Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник фонда солидарности Синдиката Телеком" Србија ", од 27.05.2000. год 

Чл.23

        Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине
Синдиката Телекома "Србија"
Љубомир Ковачев, с.р.

Секретаријат СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА" 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, 011/3445-860, факс:011/3446-011
e-mail: sintel@eunet.yu