"Telekom Srbija"
Preduzeće za telekomunikacije a.d.

Vrsta dokumenta
Procedura
Radjeno u

Direkciji za personal i organizaciju - sektoru za odnose unutar preduzeća

Naziv predmeta

Procedura o utvrđivanju materijalne odgovornosti zaposlenog za štetu u Preduzeću za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d.

Šifra
Datum
Verzija: 
Strana:
Prilozi:
1014/11
17.04.2003.
1
6
2/2

Predmet : Procedura o utvrđivanju materijalne odgovornosti zaposlenog za štetu u Preduzeću za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d.

POTPIS

IZRADIO: Direkcija za personal i organizaciju (DPO)/Sektor za odnose unutar Preduzeca Boško Međed

Nebojsa Hadži-Musić

KONTROLISAO: DPO

Direktor Sektora za odnose unutar Preduzeca

Direktor Sektora za organizaciju i procese

Direktor DPO

 

Goran Gnjidic 

Gordana Stamenkovic

Alberto Luchetti

ODOBRIO: Generalni direktor

Zamenik generalnog direktora

mr Drasko Petrovic

ing. Daniele Aceto
DATUM PRIMENE
PROCEDURE

S A D R Z A J

1. PRAVNI OSNOV ZA DONOSENJE PROCEDURE
2. CILJ PROCEDURE
3. PRIMENA
4. POSTUPAK UTVRĐIVANJA MATERIJALNE ODGOVORNOSTI ZAPOSLENOG 
5. DIJAGRAM TOKA AKTIVNOSTI UTVRĐIVANJA MATERIJALNE ODGOVORNOSTI ZAPOSLENOG

PRILOZI:
- Predlog za utvrdivanje materijalne odgovornosti zaposlenog (Obrazac br.1.)
- Resenje o materijalnoj odgovornosti zaposlenog (Obrazac br. 2.)1. PRAVNI OSNOV ZA DONOSENJE PROCEDURE

        Procedura se donosi na osnovu clana 95. stav 5. Zakona o radu ("Sluzbeni glasnik" RS broj 70/01) clana 39. stav 2. Statuta Preduzeca za telekomunikacije "Telekom Srbija" a. d. (u daljem tekstu: Preduzece), a u vezi tacke 8. stav 2. Uputstva za postupanje u slucaju nastanka stetenog dogadaja u Preduzecu broj 29291/1 od 07. maja 2002. godine.

2. CILJ 

        Cilj Procedure je da regulise postupak utvrdivanja materijalne odgovornosti zaposlenog koji je stetu prozrokovao, uslove i nacin nadoknade stete.

3. PRIMENA

        Procedura se primenjuje u nadleznoj direkciji za personal i organizaciju od prijema predloga za utvrdivanje materijalne odgvornosti do donosenja resenja o utvrdivanju materijalne odgovornosti zaposlenog za stetu i realizacije naknade stete.

4. POSTUPAK UTVRĐIVANJA MATERIJALNE ODGOVORNOSTI ZAPOSLENOG

Tacka 1.

        Direktor nadlezne direkcije, sacinjava predlog za utvrdivanje materijalne odgovornosti, u smislu tacke 8. stav 2. Uputstva za postupanje u slucaju nastanka stetnog dogadaja u Preduzecu broj 29291/1 od 07. maja 2002. godine. 
        Predlog iz prethodnog stava, kao i svu dokumentaciju vezanu za visinu stete, direktor nadlezne direkcije dostavlja direktoru nadlezne direkcije za personal i organizaciju, radi utvrdivanja materijalne odgovornosti zaposlenog.
        Rok za sacinjavanje i dostavljanje predloga: 30 dana
        (Obrazac predloga dat je u prilogu broj 1. Procedure)

Tacka 2.

        Direktor nadlezne direkcije za personal i organizaciju po prijemu predloga za utvrdivanje materijalne odgovornosti donosi resenje o utvrdivanju materijalne odgovornosti zaposlenog. Pre donosenja resenja, direktor nadlezne direkcije za personal i organizaciju moze kontaktirati zaposlenog koji je stetu ucinio, u cilju omogucavanja zaposlenom da se izjasni u pogledu uslova nadokanade stete vezano za rokove, administrativnu zabranu i slicno.
        (Obrazac resenja o utvrdivanju materijalne odgovornosti zaposlenog dat je u prilogu broj 2. Procedure)

Tacka 3.

        Resenje o utvrdivanju materijalne odgovornosti zaposlenog iz tacke 2. sadrzi sledece elemente:
a) uvod (preambulu)
b) izreku koja sadrzi:
  - utvrdenje materijalne odgovornosti zaposlenog
  - podatke o zaposlenom koji je pricinio stetu (ime i prezime, zanimanje, naziv poslova koje obavlja i organizaciona celina u kojoj je zaposlen)
- ukupan iznos stete
- nacin i uslove za naknadu stete (da li se steta nadoknaduje u ratama, nacin-zaposleni sam isplacuje stetu ili putem administrativne zabrane i u kojim rokovima)
v) obrazlozenje koje sadrzi:
- podatke o dostavljenom predlogu za utvrdivanje materijalne odgovornosti zaposlenog
- podatke o dokumentaciji u koju je izvrsen uvid
- opis nastanka stete-vreme i mesto na kome je steta ucinjena, nacin i uslovi nastanka stete
g) pouku o pravnom leku

Tacka 4.

        Ukoliko po prijemu predloga iz tacke 2., utvrdi da predlog ne sadrzi podatke dovoljne za odlucivanje po predlogu, direktor nadlezne direkcije za personal i organizaciju zatrazice od direktora nadlezne direkcije izvrsi dopunu predloga.
        Rok za dopunu predloga: 30 dana
        Rok za donosenje resenja o materijalnoj odgovornosti zaposlenog: 30 dana od dana prijema predloga, odnosno od dana prijema dopune predloga. 

Tacka 5.

        Nadlezna sluzba direkcije za personal i organizaciju prati sprovodenje resenja o utvrdivanju materijalne odgovornosti zaposlenog u pogledu otplate stete.
        Ukoliko zaposleni ne zapocne, odnosno prestane sa otplatom stete nadlezna direkcija za personal i organizaciju ce pismenim putem pozvati zaposlenog da redovno izvrsava obaveze iz resenja sa napomenom da ce Preduzece pokrenuti sudski postupak za naknadu stete, odnosno naknadu neisplacenog dela stete, ukoliko nakon pismenog obracanja nastavi da odbija da nadoknadi stetu.

Tacka 6.

        Rok za otplatu celokupne stete ne moze biti duzi od 2 godine a u svakom slucaju ne duzi od roka zastarelosti od 3 godine pocev od momenta nastanka stete. 1. PRAVNI OSNOV ZA DONOSENJE PROCEDURE

Procedura se donosi na osnovu clana 95. stav 5. Zakona o radu ("Sluzbeni glasnik" RS broj 70/01) clana 39. stav 2. Statuta Preduzeca za telekomunikacije "Telekom Srbija" a. d. (u daljem tekstu: Preduzece), a u vezi tacke 8. stav 2. Uputstva za postupanje u slucaju nastanka stetenog dogadaja u Preduzecu broj 29291/1 od 07. maja 2002. godine.
2. CILJ 

Cilj Procedure je da regulise postupak utvrdivanja materijalne odgovornosti zaposlenog koji je stetu prozrokovao, uslove i nacin nadoknade stete.

3. PRIMENA

Procedura se primenjuje u nadleznoj direkciji za personal i organizaciju od prijema predloga za utvrdivanje materijalne odgvornosti do donosenja resenja o utvrdivanju materijalne odgovornosti zaposlenog za stetu i realizacije naknade stete.

4. POSTUPAK UTVRĐIVANJA MATERIJALNE ODGOVORNOSTI ZAPOSLENOG
Tacka 1.
Direktor nadlezne direkcije, sacinjava predlog za utvrdivanje materijalne odgovornosti, u smislu tacke 8. stav 2. Uputstva za postupanje u slucaju nastanka stetnog dogadaja u Preduzecu broj 29291/1 od 07. maja 2002. godine. 
Predlog iz prethodnog stava, kao i svu dokumentaciju vezanu za visinu stete, direktor nadlezne direkcije dostavlja direktoru nadlezne direkcije za personal i organizaciju, radi utvrdivanja materijalne odgovornosti zaposlenog.
Rok za sacinjavanje i dostavljanje predloga: 30 dana
(Obrazac predloga dat je u prilogu broj 1. Procedure)

Tacka 2.

Direktor nadlezne direkcije za personal i organizaciju po prijemu predloga za utvrdivanje materijalne odgovornosti donosi resenje o utvrdivanju materijalne odgovornosti zaposlenog. Pre donosenja resenja, direktor nadlezne direkcije za personal i organizaciju moze kontaktirati zaposlenog koji je stetu ucinio, u cilju omogucavanja zaposlenom da se izjasni u pogledu uslova nadokanade stete vezano za rokove, administrativnu zabranu i slicno.
(Obrazac resenja o utvrdivanju materijalne odgovornosti zaposlenog dat je u prilogu broj 2. Procedure)

Tacka 3.

Resenje o utvrdivanju materijalne odgovornosti zaposlenog iz tacke 2. sadrzi sledece elemente:

a) uvod (preambulu)

b) izreku koja sadrzi:
- utvrdenje materijalne odgovornosti zaposlenog
- podatke o zaposlenom koji je pricinio stetu (ime i prezime, zanimanje, naziv poslova koje obavlja i organizaciona celina u kojoj je zaposlen)
- ukupan iznos stete
- nacin i uslove za naknadu stete (da li se steta nadoknaduje u ratama, nacin-zaposleni sam isplacuje stetu ili putem administrativne zabrane i u kojim rokovima)

v) obrazlozenje koje sadrzi:
- podatke o dostavljenom predlogu za utvrdivanje materijalne odgovornosti zaposlenog
- podatke o dokumentaciji u koju je izvrsen uvid
- opis nastanka stete-vreme i mesto na kome je steta ucinjena, nacin i uslovi nastanka stete

g) pouku o pravnom leku
Tacka 4.

Ukoliko po prijemu predloga iz tacke 2., utvrdi da predlog ne sadrzi podatke dovoljne za odlucivanje po predlogu, direktor nadlezne direkcije za personal i organizaciju zatrazice od direktora nadlezne direkcije izvrsi dopunu predloga.
Rok za dopunu predloga: 30 dana
Rok za donosenje resenja o materijalnoj odgovornosti zaposlenog: 30 dana od dana prijema predloga, odnosno od dana prijema dopune predloga. 

Tacka 5.

Nadlezna sluzba direkcije za personal i organizaciju prati sprovodenje resenja o utvrdivanju materijalne odgovornosti zaposlenog u pogledu otplate stete.
Ukoliko zaposleni ne zapocne, odnosno prestane sa otplatom stete nadlezna direkcija za personal i organizaciju ce pismenim putem pozvati zaposlenog da redovno izvrsava obaveze iz resenja sa napomenom da ce Preduzece pokrenuti sudski postupak za naknadu stete, odnosno naknadu neisplacenog dela stete, ukoliko nakon pismenog obracanja nastavi da odbija da nadoknadi stetu.

Tacka 6.

Rok za otplatu celokupne stete ne moze biti duzi od 2 godine a u svakom slucaju ne duzi od roka zastarelosti od 3 godine pocev od momenta nastanka stete. 


Obrazac br: 1.

(TD) DIREKCIJA ZA PERSONAL I ORGANIZACIJU
-direktoru Direkcije-

Predmet: Predlog za utvrdivanje materijalne odgovornosti zaposlenog

        Dana 200 godine, zaposleni (ime i prezime, zanimanje, naziv poslova koje obavlja i organizaciona celina u kojoj je zaposlen) pricinio je stetu u visini od (navesti iznos stete).

        Šteta je pricinjena na sledeci nacin (opisati vreme, mesto, okolnosti pod kojima je steta pricinjena)

        O ovim cinjenicama sacinjena je odgovarajuca dokumentacija (navesti dokumentaciju - zapisnici, izjave, prijave, izvestaji komisija itd.) koju dostavljam u prilogu.

        Iz navedene dokumentacije proizilazi da je steta nastala kao posledica propusta u radu (povrede radne obaveze) zaposlenog.

        Na osnovu svega iznetog a u skladu sa tackom 8. stav 2. Uputstva za postupanje u slucaju nastanka stetnog dogadaja u Preduzecu broj 29291/1 od 07. maja 2002. godine, podnosim predmetni predlog.

DIREKTOR NADLEZNE DIREKCIJE


Obrazac br: 2.

        Na osnovu tacke 2. Procedure o utvrdivanju naknade stete u preduzecu za telekomunikacije "Telekom Srbija" a. d. sifra od 2003. godine, donosim

R E S E NJ E
o utvrdivanju materijalne odgovornosti

        Utvrduje se materijalna odgovornost zaposlenog (ime i prezime, zanimanje, naziv poslova koje obavlja i organizaciona celina u kojoj je zaposlen) za stetu koju je pricinio u ukupnom iznosu od (navesti iznos).

        Obavezuje se zaposleni da stetu nadoknadi (navesti nacin i uslove za naknadu stete - da li se steta nadoknaduje u ratama, da li zaposleni sam isplacuje stetu ili putem administrativne zabrane i u kojim rokovima).

        Ovo resenje je konacno.

O b r a z l o z e nj e

        Dana ________ 200_ godine direkcija (navesti naziv direkcije) dostavila je predlog za utvrdivanje materijalne odgovornosti imenovanog zaposlenog.

        Uz predlog, dostavljena je i sledeca dokumentacija (navesti dokumentaciju - zapisnici, izjave, prijave, izvestaji komisija itd.)

        Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da je zaposleni pricinio stetu na tako sto je (navesti opis nastanka stete-vreme i mesto na kome je steta ucinjena, nacin i uslovi nastanka stete) iz cega proizilazi da je steta nastala kao posledica propusta u radu (povrede radne obaveze) zaposlenog, odnosno materijalna odgovornost zaposlenog za pricinjenu stetu.

        Iz svega navedenog, doneto je resenje kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ovog resenja moze se pokrenuti radni spor pred sudom opste nadleznosti u roku od 15 dana od dana prijema.

DIREKTOR (TD) DIREKCIJE 
ZA PERSONAL I ORGANIZACIJU