СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

28.06.17.:

 

ОДРЖАНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
-ДОНЕТА ОДЛУКА О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ-
 

Скупштина акционара Телеком Србија а.д. је на 52. редовној седници, дана 28.06.2017. године, донела одлуку о расподела добити Телеком Србија а.д. по Финансијским извештајима Телеком Србија а.д. за 2016. годину.

 

Истом одлуком одобрена је исплата дивиденде акционарима Друштва, у новцу, у бруто износу од 13,7671 динара по акцији. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва лица која су уписана у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности као законити имаоци акција Друштва на Дан акционара 52. редовне седнице Скупштине Друштва, тј. на дан 18.6.2017. године (Дан дивиденде).

 

Извршни одбор Друштва ће одредити дан почетка и поступак исплате дивиденде акционарима и утврдити текстове обавештења акционарима о одлуци о исплати дивиденде, као и о самој исплати, која морају бити објављена у законом прописаним роковима. Исплата ће бити између 14.07. и 15.08.2017.

 

Уколико у законском року од 15 дана од дана одржавања Скупштине нико не изјави жалбу на одлуку, очекујемо да исплата дивиденде буде првог наредног дана након истека рока за жалбу 14.07.2017. године.

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs