СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

20.03.20.:

 

ДОНЕТА ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА

 

Обавештавамо све запослене да је у циљу примене Оперативног плана за поступање у случају појаве и ширења епидемије корона вируса (COVID-19), генерални директор донео Одлуку број 103649/1-2020 од 16.03.2020. године о организацији процеса рада у периоду трајања Одлуке о проглашењу ванредног стања (Сл. гласник РС, бр. 29/2020).

 

У циљу доследног поштовања обавезе Друштва да у току проглашеног ванредног стања обезбеди непрекидно функционисање одговарајућих система безбедности и других виталних система Републике Србије (војска, полиција, државни органи, здравствене установе и др.), као и свих других сервиса и услуга које пружа Друштво, наведеном одлуком предвиђено је следеће:

  • У свим организационим целинама Друштва утврђен је број извршилаца који ће послове обављати на свом радном месту и оних који ће послове обављати ван просторија Друштва (рад од куће),

  • Обавеза шефова служби (руководиоца трећег нивоа руковођења) или лица кога они овласте да сачине план радног времена најкасније седам дана пре почетка његове примене и о томе обавесте запослене у својој организационој целини телефоном или мејлом, воде ажурну евиденцију о запосленима/радно ангажованим лицима који послове обављају на радном месту, односно ван просторија Друштва (рад од куће) и редовно ажурирају податке у Евиденцији присуства на раду.

Молимо вас да се упознате са наведеном Одлуком.
 

    

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs